Kemofarmacija website uses cookies with the aim of providing its web service, advertising systems and functionalities that would not be possible without them.

By continuing to use these websites, you agree to use cookies.

If you do not want to use cookies, you can deactivate them by going to your browser settings.

More information and settings

30. skupščina delniške družbe Kemofarmacija d.d. - 30th general meeting of Kemofarmacija

Objavil/a Boštjan Humar, 10.10.2019

Uprava delniške družbe Kemofarmacija d.d., Ljubljana, sklicuje 30. skupščino delniške družbe, ki bo dne 13. 11. 2019 ob 11. uri v prostorih Kemofarmacije d.d., Cesta na Brdo 100, v Ljubljani, z naslednjim


DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov: predsednika skupščine in verifikacijske komisije
2. Seznanitev s Poročilom o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe v poslovnem letu 2019
3. Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2019 in podelitev razrešnice upravi ter nadzornemu svetu
4. Imenovanje revizorja družbe za poslovna leta 2020, 2021 ter 2022

Priloga: 2019-11-13_Kemofarmacija_sklic_skupscine


 

The management board of the public limited company Kemofarmacija d.d. Ljubljana, convenes the 30th general meeting of the public limited company that will take place on November 13, 2019 at 11.00 a.m. in the premises of Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, in Ljubljana, having the following 


AGENDA:

1. Inauguration of the General Assembly and election of its working bodies: President of the General Assembly and the Verification Commission
2. Hearing of the Report on the Type and Scope of Company Management Oversight in 2019
3. Appropriation of net profit for 2019 and dismissal of Management and the Supervisory Board
4. Appointment of a Company auditor for the financial years 2020, 2021 and 2022


Attachment: 2019-11-13_Kemofarmacija_AGM_agenda

Nazaj na seznam