Kemofarmacija website uses cookies with the aim of providing its web service, advertising systems and functionalities that would not be possible without them.

By continuing to use these websites, you agree to use cookies.

If you do not want to use cookies, you can deactivate them by going to your browser settings.

More information and settings

35. skupščina delniške družbe Kemofarmacija d.d.

Objavil/a Boštjan Humar, 04.03.2024

Uprava delniške družbe Kemofarmacija, veletrgovina za oskrbo zdravstva, d.d., Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana, Ljubljana (v nadaljevanju: KEMOFARMACIJA d.d. ali družba), v skladu z 295. členom Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) sklicuje

35. skupščino delniške družbe KEMOFARMACIJA d.d., ki bo dne 5.4.2024 ob 10. uri v prostorih Kemofarmacije d.d., Cesta na Brdo 100, v Ljubljani,

z naslednjim

DNEVNIM REDOM IN PREDLOGI SKLEPOV

  1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepščnosti, izvolitev delovnih organov ter potrditev dnevnega reda 
  2. Seznanitev s potrjenim revidiranim letnim poročilom družbe Kemofarmacija d.d. za poslovno leto 2023 in s poročilom nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2023
  3. Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2023 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
  4. Imenovanje revizorja družbe za poslovna leta 2025, 2026 ter 2027 
  5. Odpoklic članov nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta

__________________________


The management of the joint-stock company Kemofarmacija, veletrgovina za oskrbo zdravstva, d.d., Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana, Slovenia, (hereinafter: »KEMOFARMACIJA d.d.« or the »company«), in accordance with Article 295 of the Companies Act (hereinafter: ZGD-1), convenes

the 35th General Meeting of the joint-stock company KEMOFARMACIJA d.d., to be held on 5.4.2024 at 10:00 am at the premises of Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, Ljubljana,

with the following

AGENDA AND PROPOSED RESOLUTIONS

  1. Opening of the General Meeting, establishment of quorum, election of working bodies, and approval of the agenda
  2. Presentation of the approved audited annual report of the company Kemofarmacija d.d. for the business year 2023 and the Report of the Supervisory Board on the activities of the Supervisory Board and the approval of the company's annual report for the business year 2023
  3. Allocation of the distributable profit for the business year 2023 and granting a discharge to the Management Board and the Supervisory Board
  4. Appointment of the auditor of the company for the business years 2025, 2026, and 2027
  5. Recall of members of the Supervisory Board and appointment of new members of the Supervisory Board

 

Priloga: 2024-03-04_Kemofarmacija_sklic_skupscine.pdf